Om Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold

Etablering

Skoleskipet Tordenskjold ble etablert som sjøguttskole av Trondheims Sparebank og Trondhjems Brændevinsamlag i 1899. Skoleskipene utdannet sjøfolk fra Midt-Norge som begynte som sjøgutter i 16-18-årsalderen. Det ble utdannet anslagsvis 3000 sjøgutter i løpet av de nesten 50 årene virksomheten var i drift. Sjøgutter fra skoleskip dannet ryggraden i norsk sjøfarts storhetstid frem til midten av 1900-tallet.

Ledelse

Styret ledes av et styre på 5 medlemmer + 2 varamedlemmer. Styret velger selv sin styreleder som også er Daglig Leder. Styrets medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen. De som oppnevner styrets medlemmer, er i hovedsak representanter for de organisasjoner som på slutten av 1800 tallet var med å starte sjømanns utdannelsen i Trøndelag:

  • Maritimt Forum Midt-Norge
  • Sparebank SMN 1
  • Trondhjems Sjømannsforening
  • Trondheim Havn
Ledelse-en-gang-tiden_format
styret-i-dag-enhanced

Styret i Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold i 2022/2023 består av

Navn Funksjon Oppnevnt av
Wollert Krohn-Hansen Styreleder Maritimt Forum
Per Barstad Nestleder Sjømannsforeningen
Johan Brobakke Styremedlem Øk SMN 1
Svein Fagerdal Styremedlem Trondheim Havn
Sølvi Frengen Styremedlem Trondheim Havn
Roar Johnsen Varamedlem Trondheim Havn
Ingvar Helge Lorentzen Varamedlem Trondheim Havn
Wollert Krohn-Hansen Daglig leder

Lovregulering

Staten Lotteri- og Stiftelsestilsyn kontrollerer at stiftelsene drives ihh til vedtektene og lovverket.  https://lottstift.no/

Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen organiserer mange av Norges 6600 stiftelser. Norske stiftelser er en betydelig bidragsyter i mange deler av det norske samfunnet.Stiftelsene forvalter 175 mrd kr og deler årlig ut 6 mrd kr til bla kultur, idrett og forskning.
Les mer på Stiftelsesforeningen sine hjemmesider.

Vedtekter for Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold

§1. Formål

Skoleskipet Tordenskjold er en stiftelse med formål å støtte tiltak i Trøndelag som har til hensikt å gi opplæring i og informasjon om sjømannsyrket samt sjø- og kystkultur. Stiftelsen har sete i Trondheim. Stiftelsen har ikke erverv som formål.

§2. Forvaltning av Stiftelsens midler

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 6.000.000,00

Styret leder Stiftelsens virksomhet, herunder forvaltning av Stiftelsens midler.

Med henblikk på sikkerhet mot tap og opprettholdelse av kapitalens realverdi, skal deler av kapitalen være å anse som bunden, og ikke inngå i grunnlaget for utdeling av stønader i henhold til § 1.
Grunnkapitalen skal ved tilstrekkelig overskudd årlig tilføres et beløp tilsvarende endring i konsumprisindeks, regnet fra foregående regnskapårs 31.12. til det aktuelle regnskapårs 31.12. Denne reguleringen er å anse som annen innskutt egenkapital, og innfår ikke i grunnlaget for stønadsutdeling. Eventuell resterende del av overskuddet tilføres annen egenkapital. Fra annen egenkapital kan det foretas tildeling i henhold til vedtektenes § 1.

I fall årets resultat ikke muliggjør realverdiregulering som nevnt ovenfor, skal det nødvendige beløp, helt eller delvis, overføres fra annen egenkapital.

Ikke-realisert egenkapital inngår ikke grunnlaget for støndadsutdelinger.

§3. Styrets sammensetning

Stiftelsen ledes av et styre bestående av fem medlemmer og to varamenn, alle med funksjonstid på 2 år.

Styrets medlemmer oppnevnes på følgende måte:

  • Ett styremedlem av Maritimt Forum Midt-Norge.
  • Ett styremedlem av SpareBank 1 SMN.
  • Ett styremedlem av Trondhjems Sjømandsforening.
  • To styremedlemmer og to varamedlemmer av Trondheim Havn.

§4. Forretningsorden

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer og/eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formannen eller møteleder dobbeltstemme. Styremøter avholdes minimum to ganger pr. år.

§5. Årsmøte

Innen utgangen av april måned hvert år skal styret avholde årsmøte. På årsmøtet behandles revidert regnskap og årsberetning samt valg av formann og revisor.
Årsmøtet foretar disponeringer av årets resultat i henhold til vedtektenes §§ 1 og 2.

Revidert regnskap med årsberetning sendes hvert år til Regnskapsregisteret i Brønnøysund samt til de institusjoner som oppnevner medlemmer i styret.

§6. Endring og oppløsning

Endringer av Stiftelsens vedtekter eller omdanning kan skje etter beslutning i Stiftelsens styre med minst fire stemmer og godkjenning av Stiftelsestilsynet. Ved oppløsning av Stiftelsen beslutter styret at midlene tilføres Trondhjems Sjøfartsmuseum øremerket maritime formål.

Trondheim 28.10.2013

Oppbygging av kapital

Dato Sum
16.03.1948 kr. 577.619
31.12.1957 kr. 708.981
31.12.1967 kr. 1.028.092
31.12.1977 kr. 1.521.094
31.12.1987 kr. 3.385.805
31.12.1997 kr. 5.225.721
31.12.2005 kr. 7.569.554
31.12.2006 kr. 11.664.396
31.12.2007 kr. 11.766.416
31.12.2009 kr. 12.190.294
31.12.2012 kr. 12.369.311
31.12.2013 kr. 14.823.049
31.12.2015 kr.15.865.428
31.12.2016 kr. 16.573.707
31.12.2017 kr. 18.820.945
31.12.2018 kr. 17.149.464
31.12.2019 kr. 18.157.697
31.12.2020 kr. 18.662.480
31.12.2021 kr. 20.317.247